POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Germanica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Drobnera 32.
 2. Podanie imienia i nazwiska, adresu i telefonu przez Zleceniodawcę jest obowiązkowe na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do systemu obsługującego biuro tłumaczeń, systemu księgowego oraz repertorium czynności tłumacza przysięgłego w celu wykonania tłumaczenia, w tym także w celu przekazania ich podmiotom przetwarzającym oraz w celach przesyłki pocztowej lub ewentualnego dochodzenia roszczeń. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika:
  1. z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).
  2. ze względów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. z celów analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Państwa uwagi na ich temat i Państwa zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. z celów ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku konieczności przesłania tekstu tłumaczenia lub skanu dokumentu drogą elektroniczną.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy oraz danych osób trzecich ujętych w tłumaczonych dokumentach jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.
 6. Jeśli w związku z wykonywaniem zlecenia konieczne jest wystawienie faktury, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora:
  1. dostępu do dotyczących Państwa danych,
  2. dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  3. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaną usługą, czyli przez 3 lat od końca roku, w którym umowa wygasła.
 11. Dane osobowe stanowiące część dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością (zlecenia, oferty) będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa podatkowego tj. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe roku zlecenia.
 12. Dane osobowe zawarte w dokumentach oryginalnych nieodebranych przez Państwa będą przechowywane (ale nie przetwarzane) do momentu zgłoszenia się po nie przez Zleceniodawcę,
 13. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o zleceniu zostaną niezwłocznie usunięte.
 14. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy tj. tłumaczom, korektorom. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne wyłącznie w celu realizacji zlecenia lub zapytania. Podwykonawcy są związani umowami gwarantującymi ochronę danych zgodną z RODO.